Kisti

تو کیستی
از جنسِ چیستی
اهل مهری یا آنکه ماه
از خود بی خود یا که آگاه
اهل روزی یا اهل شب
از عشق خالی یا لبالب

من کیستم
از جنس چیستم
اهل شادی یا آنکه درد
از عشق گرمم یا که دل سرد
اهل آبم یا آنکه خاک
از زمینم یا از افلاک

ما کیستیم از جنس چیستیم
اهل اشکیم یا که لبخند
از خود آزاد یا که در بند
به زنجیریم یا که رها
از کم و بیشِ ماجرا

تو کیستی
مال من نیستی
در خود گمی یا که پیدا
از نسیمی یا ز دریا
اهل رمزی یا آنکه راز
با من خموش یا هم آواز

من کیستیم
از جنس چیستم
مال توام یا آنکه نه
رهگذرم یا اهل ره
در خود غرقم یا روی آب
از خورشیدم یا ز مهتاب

ما کیستیم از جنس چیستیم
اهل اشکیم یا که لبخند
از خود آزاد یا که در بند
به زنجیریم یا که رها
از کم و بیشِ ماجرا

تو کیستی، من کیستم، ما کیستیم

SHARE